Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Aug 14, 2019