News

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA’62

Date Aug 05, 2019

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.  เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA’62