Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jul 31, 2019