Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jul 22, 2019