Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Jun 14, 2019