Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ โดยวิธีตกลงราคา

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ