Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการลอกคอลงและท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ