บริการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ป้ายที่ต้องชำระ คือป้ายเพื่อแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณา การค้า หรือ กิจกรรมอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
-
ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบ แสดงรายการภาษีที่กองคลังเทศบาล เมืองบางกรวย ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปีและต้อง ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน
-
ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือน มีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นสาเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
-
ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้ง การรับ โอนเป็นหนังสือต่อเทศบาลเมือง บางกรวย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
อัตราภาษีป้าย
-
ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
-
ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรภาษาต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย อื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
-
ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท :500 ตร.ซม. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมี ภาพ หรือ เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ ่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ)
-
ป้ายตาม ข้อ 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ ของป้ายแล้ว มีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า ป้ายละ 200 บาท ให้เสีย ภาษี ป้ายละ 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี
-
ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
-
บัตรประจำประชาชน
-
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
-
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด หรือยื่นแบบไม่ถูกต้อง เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
-
ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
-

ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลัง เทศบาลเมือง บางกรวย    ภายในเดือน มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคากลางที่ดิน

-
กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้อง ยื่นแบบแสดง รายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี
-
สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3.ก
-
บัตรประจำประชาชน
-
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - เมษายน ของทุกปี
-
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายกำหนด หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
-
ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนที่ต้องเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ให้เช่า ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และที่ใช้กิจการอื่นๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว
 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) กรอกรายละเอียดและ ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษี ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย
 
การชำระภาษี
เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาล แล้ว ต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยจะไปชำระด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่นนำไปชำระแทนก็ได้ หรือจะชำระโดยการส่งธนาณัติตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่ธนาคารรับรองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายในนามเทศบาลเมือง บางกรวย ซึ่งเทศบาลจะถือวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันชำระภาษี
 
หลักฐานที่ต้องนำไปเสียภาษี : มกราคม - เมษายน ของทุกปี
 
-
สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3.ก (ถ้ามี)
-
บัตรประจำประชาชน
-
สำเนาทะเบียนบ้าน
-
ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
-
ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
-
หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทน
การอุทธรณ์ภาษี
กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินของเจ้าหน้าที่ ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
 
ระยะเวลาชำระภาษีป้าย : มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
-
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
-
ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
  - ชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีค้างชำระ
  - เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้างชำระ
  - เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีค้างชำระ
  - เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีค้างชำระ