รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายเข้า"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออก"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายปลายทาง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน"
Download