รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ"
Download