ดาวน์โหลด
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายปลายทาง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ"
Download