ดาวน์โหลด
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายเข้า"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออก"
Download