รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร"
Download