รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส."
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน"
Download