รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
Download