รายงานสถิติและบริการ
Jul 15, 2021 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Download
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน Download
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ Download
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ Download
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ Download
การจดทะเบียนการชำระบัญชี Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน"
Download