รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
Download