รายงานสถิติและบริการ
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งขุดดิน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งถมดิน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร"
Download
Mar 12, 2019 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓"
Download