รายงานสถิติและบริการ
Jun 06, 2022 หนังสือมอบหมายและยินยอม
หนังสือมอบหมายและยินยอม (ย้าย) Download
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป) Download
Apr 28, 2022 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล Download
Oct 14, 2021 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
Sep 13, 2021 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Download
Dec 17, 2019 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ Download
Jul 15, 2021 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Download
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน Download
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ Download
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ Download
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ Download
การจดทะเบียนการชำระบัญชี Download
Apr 22, 2021 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ "คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 Download
Jul 29, 2020 คู่มือระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ Download