รายงานสถิติและบริการ
Aug 26, 2022 การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 Download
Jun 06, 2022 หนังสือมอบหมายและยินยอม
หนังสือมอบหมายและยินยอม (ย้าย) Download
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป) Download
Apr 28, 2022 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล Download
Oct 14, 2021 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
Sep 13, 2021 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Download
Dec 17, 2019 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ Download
Jul 15, 2021 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Download
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน Download
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ Download
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ Download
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ Download
การจดทะเบียนการชำระบัญชี Download
Apr 22, 2021 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ "คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 Download