Publication

หมวดหมู่

May 21, 2020 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
May 21, 2020 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 Download
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 Download
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 Download
May 20, 2020 สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Download
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2562 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2562 Download
Apr 08, 2020 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน Download
Apr 08, 2020 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 Download
Jul 22, 2019 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 Download
Jul 22, 2019 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 Download