Publication

หมวดหมู่

Nov 27, 2020 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
Jan 03, 2020 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤศจิกายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ธันวาคม 2562 Download
Oct 23, 2019 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
Nov 01, 2019 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มกราคม 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มีนาคม 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน เมษายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤษภาคม 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มิถุนายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กรกฎาคม 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน สิงหาคม 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กันยายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2562 Download
Sep 30, 2019 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 Download
May 21, 2020 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
May 21, 2020 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 Download
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 Download
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 Download
May 20, 2020 สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563 Download
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2563 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2563 Download