Publication

หมวดหมู่

May 24, 2022 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 Download
Apr 27, 2022 สรุปผลการจัดทำโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Mar 31, 2022 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 Download
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 Download
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565 Download
Jun 30, 2021 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 Download
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 Download
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564 Download
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 Download
Apr 11, 2022 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) Download
สถิติแสดงจำนวนรวมทุกทะเบียนแยกรายเดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) Download
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) Download
Feb 23, 2022 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565) Download
Dec 21, 2021 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564 Download
Nov 04, 2021 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย (ศูนย์วัดชลอเดิม) Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม Download
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ Download