Publication

หมวดหมู่

Mar 25, 2020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) Download
Mar 25, 2020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) Download
Sep 25, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
Sep 25, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
Aug 28, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
May 22, 2019 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 Download
Mar 07, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Download
Mar 07, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Download