Publication

หมวดหมู่

Sep 27, 2022 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
Sep 23, 2022 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
Sep 08, 2022 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
Apr 22, 2022 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) Download
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) Download
Jan 10, 2022 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
Dec 13, 2021 รหัสรายจ่ายระบบบัญชี E-Lass
รหัสรายจ่ายระบบบัญชี E-Lass Download
Nov 03, 2021 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
Sep 27, 2021 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download