Publication

หมวดหมู่

May 19, 2020 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
May 19, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download
May 19, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download
Jan 13, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
Mar 13, 2019 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
Download
Mar 13, 2019 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย ติดตามรอบปี ๒๕๖๐
Download
Mar 13, 2019 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผล
Download