Publication

หมวดหมู่

Dec 02, 2022 แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 Download
Nov 04, 2022 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการติดต่ามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการติดต่ามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
Oct 26, 2022 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
Oct 26, 2022 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 Download
May 26, 2022 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565) Download
(ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) Download
Apr 21, 2022 ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 Download
Dec 08, 2021 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
Nov 03, 2021 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download