Publication

หมวดหมู่

May 26, 2020 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 Download
Mar 27, 2020 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 Download
Sep 19, 2019 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองบางกรวย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองบางกรวย Download
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4 Download
Aug 02, 2019 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1 Download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 2 Download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3 Download
Mar 13, 2019 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
Download
Mar 13, 2019 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
Download
Mar 13, 2019 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
Download
Mar 13, 2019 แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
Download