Publication

หมวดหมู่

Aug 20, 2020 แผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวย
แผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Jun 17, 2020 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
Jun 11, 2020 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download