Publication

หมวดหมู่

May 08, 2020 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
May 08, 2020 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง Download
May 08, 2020 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Download
May 08, 2020 กฎกระทรวง 7 ฉบับ
กฎกระทรวง 7 ฉบับ Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 Download
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Download
May 08, 2020 พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ฯ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 Download
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 Download
May 08, 2020 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม Download
May 08, 2020 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 Download
May 08, 2020 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ Download