Publication

หมวดหมู่

May 12, 2020 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
May 12, 2020 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 Download
May 12, 2020 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ Download
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download
May 12, 2020 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
May 12, 2020 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
May 08, 2020 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 Download
May 08, 2020 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Download
May 08, 2020 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครัฐ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครัฐ Download