Publication

หมวดหมู่

Apr 08, 2022 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 Download
Feb 22, 2022 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง Download
เอกสารที่ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาอังกฤษ) Download
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและแบบเอกสารที่ใช้ตมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
Feb 18, 2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565 Download
Feb 11, 2022 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ Download
Jan 04, 2022 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 Download
Dec 22, 2021 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Dec 20, 2021 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 Download
Aug 25, 2021 เทศบัญญัติ
อนุญาตให้มีการดำเนินการกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 Download
ควบคุมกิจการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
การจัดการน้ำเสียโดยติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 Download