Publication

หมวดหมู่

Mar 15, 2023 ระเบียบว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 Download
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 Download
Mar 15, 2023 ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 Download
Dec 15, 2022 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 Download
Dec 09, 2022 ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 Download
Apr 08, 2022 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 Download
Feb 22, 2022 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง Download
เอกสารที่ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาอังกฤษ) Download
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและแบบเอกสารที่ใช้ตมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
Feb 18, 2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565 Download
Feb 11, 2022 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ Download