Publication

หมวดหมู่

Sep 22, 2021 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
หลักเหณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Download
Jun 18, 2021 การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน Download
คู่มือสมรรถนะหลัก Download
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร Download
คู่มือความรู้ทักษะ Download
May 13, 2021 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 Download
May 13, 2021 กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566
กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 Download