Publication

หมวดหมู่

Oct 08, 2019 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Download
Jun 27, 2019 วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม Download
Jun 21, 2019 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Download
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download
Jun 13, 2019 ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ครั้งที่ 5) Download
Jun 13, 2019 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ครั้งที่ 5)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ครั้งที่ 5) Download
Jun 06, 2019 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป Download
Jun 06, 2019 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น Download
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 Download
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น Download
Jun 06, 2019 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น Download