Publication

หมวดหมู่

Dec 16, 2022 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) Download
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) Download
Jun 13, 2022 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา Download
Apr 11, 2022 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
Sep 22, 2021 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 1) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 2) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 3) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 4) Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Download