Publication

หมวดหมู่

Apr 11, 2022 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) Download
Sep 22, 2021 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 1) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 2) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 3) Download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 4) Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 Download
Jun 18, 2021 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 Download
Jun 18, 2021 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Download
Jun 18, 2021 การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน Download
คู่มือสมรรถนะหลัก Download
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร Download
คู่มือความรู้ทักษะ Download
May 13, 2021 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเทศบาลสามัญ Download