Publication

หมวดหมู่

May 07, 2021 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2563 Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564 Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565 Download
Jun 04, 2020 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลโดยสรุป Download
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ Download