Publication

หมวดหมู่

May 07, 2021 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564 Download
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ปี พ.ศ. 2565 Download
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 Download
May 08, 2020 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย รอบ 6 เดือน Download
Mar 29, 2019 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน
รายการโครงการ Download
รายงานผลการดำนเนินงานตามแผนฯ Download