Publication

หมวดหมู่

Jun 05, 2020 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
สถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
Jun 13, 2019 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download