Publication

หมวดหมู่

May 24, 2022 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 Download
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 Download
Feb 23, 2022 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565) Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 Download
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563 Download
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 4 2563 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 Download
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 Download
เอกสารแนบท้าย วาระ 5-6 รายงานการประชุม สมัยสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 Download
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 Download
Jun 18, 2021 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Download
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Download