Publication

หมวดหมู่

Jun 02, 2021 สรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo Download
Apr 21, 2021 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ Download
Jan 03, 2020 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤศจิกายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ธันวาคม 2562 Download
May 21, 2020 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Mar 13, 2019 ประกาศ สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Download
Mar 13, 2019 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
Download