Publication

หมวดหมู่

Jun 02, 2021 สรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo Download
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo (มกราคม - ธันวาคม 2564) Download
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ คุณหลวงชวนโหวต Download
Apr 21, 2021 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563 Download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2564 Download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2565 Download
Jan 03, 2020 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤศจิกายน 2562 Download
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ธันวาคม 2562 Download
May 21, 2020 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Mar 13, 2019 ประกาศ สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Download
Mar 13, 2019 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
Download