Publication

หมวดหมู่

May 20, 2020 สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563 Download
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2563 Download
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2563 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 สรุปรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย
สรุปรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download