Publication

หมวดหมู่

Apr 22, 2022 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) Download
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) Download
Nov 03, 2021 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
Apr 21, 2021 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 Download
Oct 28, 2020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) Download
May 21, 2020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
Mar 25, 2020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) Download
Mar 25, 2020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) Download