Publication

หมวดหมู่

Sep 27, 2022 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
Sep 23, 2022 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
Sep 08, 2022 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
Dec 13, 2021 รหัสรายจ่ายระบบบัญชี E-Lass
รหัสรายจ่ายระบบบัญชี E-Lass Download
Sep 27, 2021 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
Sep 16, 2021 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมาณการรายรับ (หน้า 1 - 43) Download
ประมาณการรายรับ (หน้า 44 - 89) Download
ประมาณการรายจ่าย (แผนงานงบกลาง) Download
ประมาณการรายจ่าย (แผนงานบริหารทั่วไป) Download
ประมาณการรายจ่าย (แผนงานการรักษาความสงบ,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข) Download
ประมาณการรายจ่าย (แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะชุมชน ,แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ , แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ , แผนงานอุตสาหกรรมฯ) Download
งบประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงาน Download
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
Sep 10, 2020 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
Sep 10, 2020 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download