Publication

หมวดหมู่

Dec 08, 2021 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
Nov 17, 2020 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
Jan 13, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562 Download
May 22, 2019 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
Mar 13, 2019 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
Download
Mar 13, 2019 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย ติดตามรอบปี ๒๕๖๐
Download
Mar 13, 2019 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผล
Download
Mar 13, 2019 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
Download