Publication

หมวดหมู่

Nov 04, 2022 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการติดต่ามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการติดต่ามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
Apr 21, 2022 ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 Download
May 12, 2021 ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Download
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Download
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Download
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 Download
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Download
ติดตามแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 Download
Apr 20, 2021 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) Download
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) Download
Jun 10, 2020 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 Download
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Download
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 Download
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 Download
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download
May 19, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download
May 19, 2020 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลบางกรวย ไตรมาส ๒ ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Download