Publication

หมวดหมู่

Apr 08, 2022 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 Download
Jan 04, 2022 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 Download