Publication

หมวดหมู่

Jul 17, 2020 กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 Download
Jul 17, 2020 กฎหมายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 Download
Jul 17, 2020 กฏหมายเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 Download
Jun 18, 2020 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ Download
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๗ Download
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ Download
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ Download
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (3) พ.ศ. 2563 Download
ประกาศ ป.ช.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส Download
May 25, 2020 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น Download
May 12, 2020 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
May 12, 2020 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 Download
May 12, 2020 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ Download
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download