Publication

หมวดหมู่

Dec 15, 2022 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 Download
Feb 18, 2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565 Download
Feb 11, 2022 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ Download
Dec 22, 2021 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของเทศบาลเมืองบางกรวย Download
Dec 20, 2021 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 Download
Aug 25, 2021 เทศบัญญัติ
อนุญาตให้มีการดำเนินการกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 Download
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 Download
ควบคุมกิจการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 Download
การจัดการน้ำเสียโดยติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 Download
May 31, 2021 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
เอกสารแนบท้ายรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
May 18, 2021 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 Download
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ Download