Publication

หมวดหมู่

Mar 09, 2022 มาตรการ / นโยบาย สำหรับพนักงาน
ประกาศมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย Download
มาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ. 2565 Download
นโยบายปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565 Download
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
มาตราการป้องกันการทุจริต กรณีการใช้รถราชการ Download