Publication

หมวดหมู่

Jun 05, 2020 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
Jun 05, 2020 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
Sep 02, 2019 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Download
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ Download
มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม Download
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download