สถานที่ท่องเที่ยว

วัดสนามนอก

Date Feb 18, 2019

วัดสนามนอก

ที่ตั้ง :  19 ม.4  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 883 8502
  • ประเภทสังกัด มหานิกาย
  • วัดสนามนอก ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
  • โฉนดเลขที่ดิน เลขที่ 1106 อาณาเขต
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 269, 270, 274
  • ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 564, 589, 331
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 331, 329, 271
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 266
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยที่สวนของเอกชนทั้งสี่ด้าน ระยะห่างจากอำเภอบางกรวยประมาณ 3 กิโลเมตร จากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร วัดสนามนอก สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2377 ในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างขึ้นไว้ เข้าใจว่ามีผู้บริจาคที่ดินให้แล้วประชาชนช่วยกันสร้างขึ้น วัดนี้ รื้ออุโบสถหลังเก่า แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีพุทธศักราช 2510 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2513

 
 Gallery