เมืองบางกรวย

" ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรี

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัคร

สถานที่ท่องเที่ยว

Mar 13, 2019
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
Download
Mar 13, 2019
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
Download
Mar 13, 2019
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย ติดตามรอบปี ๒๕๖๐
Download
Mar 13, 2019 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผล
Download
Mar 29, 2019 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน
รายการโครงการ Download
รายงานผลการดำนเนินงานตามแผนฯ Download
Mar 07, 2019 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐
Download
Mar 06, 2019 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
Download
Mar 07, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Download
Mar 07, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒
Download
Mar 07, 2019 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑
Download
Mar 13, 2019 ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คุณภาพน้ำประปา
Download
Mar 13, 2019 รายงานความพึงพอใจ
ประกาศ สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
Download
Mar 13, 2019 รายงานความพึงพอใจ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
Download
Mar 13, 2019 แผนอัตรากำลัง
กรอบอัตรากำลัง
Download
Mar 13, 2019 แผนชุมชน
แผนชุมชนเทศบาลบางกรวย
Download
Mar 13, 2019 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพรัฐบาล
Download