แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวยในภาพรวม
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย หญิง  
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี
  41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
3. ความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รอบปีงบประมาณ 2558
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด
2.
ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของเทศบาลเมืองบางกรวยเหมาะมากน้อยเพียงใด
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภคต่างๆมากน้อยเพียงใด
2.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะมากน้อยเพียงใด
3.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบจราจรมากน้อยเพียงใด
4.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการควบคุมอาคารมากน้อยเพียงใด
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
2.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
3.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเหตุรำคาญและมลพิษอื่นๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
4.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด
2.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย มากน้อยเพียงใด
3.
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
4.
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5.
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
6.
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
7.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
2.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
3.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและวันสำคัญต่าง ๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
4.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาชุมชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
5.
ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
Top
File Manager
Loading the player ...