ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กรอบหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
จดหมายข่าว
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษาีป้าย ประจำปี ๒๕๖๑
การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบางกรวย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ฯ
Page 1 of 6 reccord 

  

Top
File Manager
Loading the player ...