คณะผู้บริหารเทศบาล

 

นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
นายธงชัย  วงศ์ดี
รองนายกเทศมนตรี 
นายวิรัช  ยศธร
รองนายกเทศมนตรี
นางกัณฐิกา  วิชินโรจน์จรัล
รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
นายสมนึก คำนวณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุรสิทธิ์  วิชินโรจน์จรัล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
นายวีระ พลดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
นายอนุศักดิ์  เรืองชู
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวเพ็ญศรี  ทองคำ
รองประธานสภาเทศบาล
Top
File Manager
Loading the player ...